Liczba gości: 812
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-14
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju napędowego grzewczego „EKOTERM PLUS” do kotłowni olejowych na potrzeby grzewcze budynków biurowych należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon Żary i Rejon Gorzów Wlkp., w ilości 22 500 litrów
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS DO KOTŁOWNI OLEJOWYCH NA POTRZEBY GRZEWCZE BUDYNKÓW BIUROWYCH
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-5/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 20-10-2011 r. do 30-04-2012 r.
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 35,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Zbigniew Wróblewski – telefon (0-68) 363 48 96, 363 48 97 – Rejon Żary, Mechanik-kierowca
b) w sprawach proceduralnych
Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, parter,
w terminie do 22/09/2011 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze informuje, iż postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Nie wybrano oferty
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nie udzielono zamówienia
    ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj