Liczba gości: 948
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: kierowanie akcją przy odśnieżaniu dróg, kierowanie akcją przy usuwaniu śliskości na drogach, obsługę Punktów Informacji Drogowej.
Opis przedmiotu zamówienia: „PROWADZENIE DYŻURÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH W REJONACH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
z podziałem na 5 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/65/Z-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby wszystkie części zamówienia były realizowane w terminie od dnia 15.10.2011 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2012 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 9,30 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 23.09.2011 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1, 2, 3, 4, 5
Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
ul. Golędzinowska 10 lok. 25-27 03-302 Warszawa
Cena: Część nr 1
Cena netto 75 460,00 zł
Podatek VAT 23% 17 355,80 zł
Cena brutto 92 815,80 zł

Część nr 2
Cena netto 113 190,00 zł
Podatek VAT 23% 26 033,70 zł
Cena brutto 139 223,70 zł

Część nr 3
Cena netto 75 460,00 zł
Podatek VAT 23% 17 355,80 zł
Cena brutto 92 815,80 zł

Część nr 4
Cena netto 88 935,00 zł
Podatek VAT 23% 20 455,05 zł
Cena brutto 109 390,05 zł

Część nr 5
Cena netto 150 920,00 zł
Podatek VAT 23% 34 711,60 zł
Cena brutto 185 631,60 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1, 2, 3, 4, 5
05.10.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1 - 1 oferta
Część nr 2 - 1 oferta
Część nr 3 - 1 oferta
Część nr 4 - 1 oferta
Część nr 5 - 1 oferta
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj