Liczba gości: 904
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń laboratoryjnych (według podziału na części określonego poniżej) wraz z przeszkoleniem pracowników.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
CZĘŚĆ Nr 1 „Automatyczny penetrometr do badania twardości asfaltu - szt. 1 i łaźnia chłodząco–grzejąca - szt. 1”;
CZĘŚĆ Nr 2 „Aparat do oznaczania wodoprzepuszczalności ZWKII - szt. 1”;
CZĘŚĆ Nr 3 „Cylindry do oznaczania wskaźnika zagęszczenia - szt. 6”;
CZĘŚĆ Nr 4 „Formy sześcienne do pobierania próbek betonu - szt. 150”.
Opis przedmiotu zamówienia: „DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH DLA GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
z podziałem na 4 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/66/T-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie – dla wszystkich części - zostało zrealizowane w terminie 45 dni licząc od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 7,70 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Piotr Dąbrowski - Naczelnik Wydziału Technologii.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elżbieta Hajduk - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 26.09.2011 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: dla Części Nr 2 - ZAKŁAD APARATURY NAUKOWEJ E. Błaszczyk i L. Paszcza Sp. jawna, ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków;
dla Części Nr 3 - GEOLAB Paweł Szkurłat, ul. Szosa Lubelska 4, 05-077 Warszawa;
dla Części Nr 4 - CONTROLS Polska Sp. z o.o.,
Al. Jana Pawła II 80 lok. B 18, 00-175 Warszawa
Cena: dla Części nr 2 - 2 450,00 zł netto; 3 013,50 zł brutto
dla Części nr 3 - 2 536,02 zł netto; 3 119,30 zł brutto
dla Części nr 4 - 13 335,00 zł netto; 16 402,05 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: dla Części nr 2 - 03.10.2011 r.
dla Części nr 3 - 03.10.2011 r.
dla Części nr 4 - 03.10.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: dla Części nr 2 - 2
dla Części nr 3 - 2
dla Części nr 4 - 2
Oferta z najniższą ceną: dla Części nr 2 - 3 013,50 zł brutto;
dla Części nr 3 - 3 119,30 zł brutto;
dla Części nr 4 - 16 402,05 zł brutto;
Oferta z najwyższa ceną: dla Części nr 2 - 3 185,70 zł brutto;
dla Części nr 3 - 21 217,50 zł brutto;
dla Części nr 4 - 32 287,50 zł brutto;
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj