Liczba gości: 939
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-19
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 22 OD KM 80+700 DO KM 81+500 PRZYŁĘG-BRZOZA W CELU POPRAWY SZORSTKOŚCI I RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Opis przedmiotu zamówienia: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO -
PRZEBUDOWA ODCINKA DK 22 OD KM 80+700 DO KM 81+500 PRZYŁĘG-BRZOZA
W CELU POPRAWY SZORSTKOŚCI I RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-19/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30-11-2011 r.
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 53,40 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Bogusława Bandura – telefon (95) 722 84 46 – Rejon Gorzów Wlkp.
b) w sprawach proceduralnych
Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, parter,
w terminie do 04/10/2011 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 14 66-200 Świebodzin Cena oferty: 299 705,49 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych 49/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród wszystkich ofert. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGBUD
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
  ul. Sobieskiego 14
  66-200 Świebodzin
  Cena: cena netto: 243 663,00 zł
  cena brutto: 299 705,49 zł
  Data udzielenia zamówienia: 17.10.2011 r.
  Liczba otrzymanych ofert: 3
  Oferta z najniższą ceną: DROGBUD
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
  ul. Sobieskiego 14
  66-200 Świebodzin
  cena brutto: 299 705,49 zł
  Oferta z najwyższa ceną: EUROVIA POLSKA S.A.
  Bielany Wrocławskie
  ul. Szwedzka 5
  55-040 Kobierzyce
  cena brutto: 422 737,10 zł
  ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj