Liczba gości: 3240
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-21
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
1) CZĘŚĆ Nr 1 - „ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W CZŁUCHOWIE”,
2) CZĘŚĆ Nr 2 - „ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W GDAŃSKU”,
3) CZĘŚĆ Nr 3 - „ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W KOŚCIERZYNIE”,
4) CZĘŚĆ Nr 4 - „ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W SŁUPSKU”,
5) CZĘŚĆ Nr 5 - „ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE”.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane części (część) zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Remont cząstkowy nawierzchni dróg. 2. Frezowanie nawierzchni. 3. Remont poboczy. 4. Utrzymanie rowów. 5. Remont przepustów. 6. Wymiana, uzupełnienie, regulacja, ułożenie elementów kanalizacji deszczowej. 7. Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych. 8. Remont chodników i ścieżek rowerowych. 9. Remont oznakowania pionowego. 10. Remont słupków referencyjnych. 11. Wymiana, ustawienie, remont barier ochronnych. 12. Ustawienie, wykonanie, remont ogrodzeń drogowych i ekranów przeciwchlapaniowych 13. Oczyszczenie rowów, elementów kanalizacji, separatorów, piaskowników z namułu i zanieczyszczeń. 14. Usuwanie skutków zdarzeń losowych. 15. Mycie oznakowania pionowego, punktowych elementów odblaskowych zamontowanych na barierach ochronnych, ekranów przeciwchlapaniowych, ekranów akustycznych, poręczy ochronnych. 16. Ścinanie drzew i krzaków, frezowanie pni, formowanie drzew i krzewów 17. Utrzymanie zieleni. 18. Utrzymanie czystości na odcinkach dróg przebiegających przez miasta 19. Zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego. 20. Oczyszczenie chodników, jezdni, poboczy. 21. Objazd dróg poza godzinami pracy. 22. Zimowe utrzymanie chodników od 15 października 2012 r. 23. Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych.
Opis przedmiotu zamówienia: ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK z podziałem na 5 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/67/Z-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2015 roku – w całym okresie trwania roku kalendarzowego za wyjątkiem:
- odśnieżania chodników - od 15.10.2012 r. do 31.12.2015 r.;
- montażu i demontażu zasłon przeciwśnieżnych - od 15.10.2012 r. do 30.04.2015 r.;
- utrzymania czystości w miastach – w okresach przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych części zamówienia:
Część Nr 1 – 150 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy),
Część Nr 2 – 150 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy),
Część Nr 3 – 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
Część Nr 4 – 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
Część Nr 5 – 125 000 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia pięć tysięcy).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.

91,70 Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Sobiesiak – Naczelnik Wydziału Dróg
Magdalena Czechowska – Z-ca Naczelnika w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Data: 03/11/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Odpowiedzi na pytania zgłoszone na zebraniu wykonawców:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1 - Konsorcjum firm: POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. - Lider, ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów oraz POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o., ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice
Część nr 2 - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowe „KABEX” . z o.o. Leźno 23a, 80-298 Gdańsk, Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „ALKOR” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 12-16, 81-759 Sopot
Część nr 3 - Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, ul. Rypińska 66, 82-550 Prabuty
Część nr 4 - Konsorcjum firm: POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. – Lider, ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk oraz POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła
Część nr 5 - Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, ul. Rypińska 66, 82-550 Prabuty
Cena: Część nr 1
cena netto: 21 496 131,65 zł,
podatek VAT: 3 781 619,52 zł,
cena brutto 25 277 751,17 zł.

Część nr 2
cena umowna netto: 22 246 902,26 zł,
podatek VAT: 2 814 515,86 zł,
cena umowna brutto 25 061 418,12 zł.

Część nr 3
cena netto: 15 295 445,17 zł,
podatek VAT: 2 326 328,06 zł,
cena brutto 17 621 773,23 zł.

Część nr 4
cena netto: 13 132 151,57 zł,
podatek VAT: 1 956 523,00 zł,
cena brutto 15 088 674,57 zł.

Część nr 5
cena netto: 19 222 590,17 zł,
podatek VAT: 2 845 888,17 zł,
cena brutto 22 068 478,34 zł.
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1 - 20.12.2011 r.
Część nr 2 - 04.01.2012 r.
Część nr 3 - 20.12.2011 r.
Część nr 4 - 20.12.2011 r.
Część nr 5 - 20.12.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1 - 3
Część nr 2 - 3
Część nr 3 - 3
Część nr 4 - 5
Część nr 5 - 4
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1
Cena netto 21 496 131,65 zł
Podatek VAT 8%; 23% 3 781 619,52 zł
Cena brutto 25 277 751,17 zł

Część nr 2
Cena netto 22 246 902,26 zł
Podatek VAT 8%; 23% 2 814 515,86 zł
Cena brutto 25 061 418,12 zł

Część nr 3
Cena netto 15 295 445,17 zł
Podatek VAT 8%; 23% 2 326 328,06 zł
Cena brutto 17 621 773,23 zł

Część nr 4
Cena netto 13 132 151,57 zł
Podatek VAT 23% 1 956 523,00 zł
Cena brutto 15 088 674,57 zł

Część nr 5
Cena netto 19 222 590,17 zł
Podatek VAT 8%; 23% 2 845 888,17 zł
Cena brutto 22 068 478,34 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1
Cena netto 25 362 871,26 zł
Podatek VAT 8%; 23% 4 269 077,29 zł
Cena brutto 29 631 948,55 zł

Część nr 2
Cena netto 24 153 175,04 zł
Podatek VAT 8%; 23% 3 152 658,90 zł
Cena brutto 27 305 833,94 zł

Część nr 3
Cena netto 18 042 162,04 zł
Podatek VAT 8%; 23% 2 826 421,73 zł
Cena brutto 20 868 583,77 zł

Część nr 4
Cena netto 20 439 848,04 zł
Podatek VAT 8%; 23% 3 306 977,46 zł
Cena brutto 23 746 825,50 zł

Część nr 5
Cena netto 24 539 866,10 zł
Podatek VAT 8% 1 117 839,01 zł
Podatek VAT 23% 2 430 382,06 zł
Cena brutto 28 088 087,17 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj