Liczba gości: 900
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
REJON W NOWEJ SOLI
UL. WOJSKA POSLKIEGO 100
67-100 NOWA SÓL
tel. 68 387 24 66
fax 68 387 45 71
Przedmiot zamówienia: Zbycie składników majątku ruchomego - stalowych elementów mostowych
Opis przedmiotu zamówienia: Zbycie składników majątku ruchomego
Numer przetargu: GDDKiA-O1/ZG-R2-418z-4/2011
Termin realizacji: W ciągu 5-ciu dni od dnia wpłaty ceny nabycia
Wadium: w wysokości dla:
- Załącznika nr 1 - 464,48 zł
- Załącznika nr 2 - 143,33 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Przemysław Siborowski
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
REJON W NOWEJ SOLI
UL. WOJSKA POSLKIEGO 100
67-100 NOWA SÓL
pokój nr 4
do dnia 10.10.2011r. do godz. 11.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: braku ofert
Modyfikacja treści SIWZ: -
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: -
  Cena: -
  Data udzielenia zamówienia: -
  Liczba otrzymanych ofert: brak
  Oferta z najniższą ceną: -
  Oferta z najwyższa ceną: -
  nowa-sol@zielona gora.gddkia.gov.pl drukuj