Liczba gości: 1034
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-26
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje montaż sygnalizatorów na masztach; wykonanie w nawierzchni pętli indukcyjnych; wybudowanie kanalizacji kablowej i wykonanie linii kablowej oraz wykonanie montażu, zaprogramowania i rozruchu sterownika sygnalizacji świetlnej.
Opis przedmiotu zamówienia: „BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 6 I NR 22”
z podziałem na 2 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/69/Z-12/2011
Termin realizacji: do dnia 30.11.2011 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych części zamówienia:
CZĘŚĆ Nr 1 - 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy),
CZĘŚĆ Nr 2 - 7 000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata (o ile dotyczy) 162,97 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku ul. Budowlanych 70.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Zbigniew Wrzesiński - p.o. Kierownika Rejonu.
b)w sprawach procedury przetargowej – inż. Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
Data:11/10/2011 Godzina: 12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Inżynierskich „ELDRO-FL”
ul. Letnicka 1
80-536 Gdańsk
Cena: CZĘŚĆ Nr 1:
cena umowna netto 212 739,25 zł,
podatek VAT 23 % 48 930,03 zł,
cena umowna brutto 261 669,28 zł,
CZĘŚĆ Nr 2:
cena umowna netto 259 706,94 zł,
podatek VAT 23 % 59 732,60 zł,
cena umowna brutto 319 439,54 zł,
Data udzielenia zamówienia: 19/10/2011
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: CZĘŚĆ Nr 1:
cena umowna netto 212 739,25 zł,
podatek VAT 23 % 48 930,03 zł,
cena umowna brutto 261 669,28 zł,
CZĘŚĆ Nr 2:
cena umowna netto 259 706,94 zł,
podatek VAT 23 % 59 732,60 zł,
cena umowna brutto 319 439,54 zł,
Oferta z najwyższa ceną: CZĘŚĆ Nr 1:
cena umowna netto 212 739,25 zł,
podatek VAT 23 % 48 930,03 zł,
cena umowna brutto 261 669,28 zł,
CZĘŚĆ Nr 2:
cena umowna netto 259 706,94 zł,
podatek VAT 23 % 59 732,60 zł,
cena umowna brutto 319 439,54 zł,
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj