Liczba gości: 1231
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-29
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ USYTUOWANYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD MOP ROŚCICE POŁUDNIE.
Zakres rozbiórki obejmuje:
1. Zabudowania kubaturowe w postaci zespołu budynków rekreacyjno – hotelowych,
2. Oczyszczalnię ścieków,
3. Osłonę śmietnikową,
4. Wiatę na opał,
5. Fundament pod zbiornik gazu propan/butan,
6. Ogrodzenie terenu zajazdu,
7. Utwardzenie wewnętrzne parkingów i wjazdów z terenu rozbiórki,
8. Uzbrojenie terenu w postaci przyłączy elektrycznych, wody, gazu i kanalizacji oraz oświetlenia terenu.
Opis przedmiotu zamówienia: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ USYTUOWANYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD MOP ROŚCICE POŁUDNIE
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-20/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: do 12.12.2011 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 41113012220030203604200005
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 90,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Grzegorz Kaliszewski – telefon (68) 325 53 13 wew. 245 – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji
b) w sprawach proceduralnych:
- Urszula Abramczyk – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 4, parter,
w terminie do 14-10-2011 r.,
do godziny 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o., ul. Mierosławskiego 3, 41 - 200 Sosnowiec. Cena oferty: 218 133,56 zł (słownie złotych: dwieście osiemnaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote 56/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 14.1. Tomu I SIWZ (IDW) – cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00, łączna punktacja 100,00 punktów obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w pkt. 14.2 Tomu I SIWZ (IDW).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o., ul. Mierosławskiego 3, 41 - 200 Sosnowiec
Cena: 218 133,56 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 16.11.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 218 133,56 zł
Oferta z najwyższa ceną: 569 119,49 zł brutto
drukuj