Liczba gości: 1100
Data wszczęcia postępowania: 2011-09-29
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
REJON W Słubicach
uL. Krótka 7
69-100 Słubice
tel. 095 759 25 50
fax 095 759 25 59
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki oraz podcinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 29 oraz 31
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki oraz podcinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 29 i 31.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z13-2713/2/2011
Wadium: Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 złotych /słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy/ przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Oddziału w Zielonej Górze nr 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005 z dopiskiem wadium na zakup drewna - Rejon Słubice
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Wanda Horoszkiewicz - tel 095 759 25 50
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, pokój nr 11 (sekretariat Rejonu w Słubicach) - w terminie do dnia 17.10.2011 roku, do godz. 11:50.
Miejsce otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego, pokój nr 01 (pokój Kierownika Rejonu w Słubicach) - w dniu 17.10.2011 roku, o godz. 12:00.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z § 22 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, zostanie przeprowadzony drugi przetarg na sprzedaż drzewa, zostanie obniżona cena wywoławcza o 30%.
    drukuj