Liczba gości: 1215
Data wszczęcia postępowania: 2011-10-10
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych, kolorowych (skaner, drukarka, kopiarka). Miejsca dostawy: - siedziba GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra (2 sztuki), - siedziba GDDKiA Rejon w Świebodzinie, przy ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin (1 sztuka), - siedziba GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 4a, 66-400 Gorzów Wlkp. (1 sztuka), - siedziba GDDKiA Rejon w Nowej Soli, przy ul. Wojska Polskiego 100, 67-100 Nowa Sól (1 sztuka), - siedziba GDDKiA Rejon w Żarach, przy ul. Wapiennej 4, 68-200 Żary (1 sztuka), - siedziba GDDKiA Wydział Technologii przy ul. Wierzbowej 6, 66-004 Racula (1 sztuka). Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA I URUCHOMIENIE 7 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, KOLOROWYCH (SKANER, DRUKARKA, KOPIARKA)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-7/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy
Wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 23,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Piotr Frątczak– telefon (0-68) 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 18 PAŹDZIERNIKA 2011 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: DKS SP. Z O. O. ul. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk Adres korespondencyjny: DKS SP. Z O. O. Oddział Poznań ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań Cena oferty: 81795,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą ważną i z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku. POWTÓRZENIE CZYNNOŚCI: W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę DKS SP. Z O. O., ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, którego oferta została wybrana w przedmiotowym postępowaniu (informacja o wyborze oferty została przekazana faxem w dniu 28-10-2011 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze informuje, że na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Dokonano wyboru oferty Wykonawcy: CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ Spółka z o. o. ul. Zamkowa 5 65-086 Zielona Góra Cena oferty: 90 060,60 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą ważną z ceną druga w kolejności (Wykonawca, który złożył ofertę z cena najniższą uchyla się od zawarcia umowy).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ Spółka z o. o.
ul. Zamkowa 5
65-086 Zielona Góra
Cena: cena netto: 73 220,00 zł
cena brutto: 90 060,60 zł
Data udzielenia zamówienia: 14-11-2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: DKS SP. Z O. O.
Oddział Poznań
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
Cena oferty: 81795,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: COPY PARTNER Marek Szczytowski S.K.A.
ul. Wał Miedzeszyński 604A
03-994 Warszawa
Cena oferty: 135 004,80 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj