Liczba gości: 1148
Data wszczęcia postępowania: 2011-10-11
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS do kotłowni olejowych na potrzeby grzewcze budynków biurowych należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze z podziałem na 2 części: CZĘŚĆ NR 1: GDDKiA REJON ŻARY: m. Żary i Obwód Drogowy w m. Trzebiel - w ilości 20 000 litrów. CZĘŚĆ NR 2: GDDKiA REJON GORZÓW WLKP. Obwód Drogowy Skwierzyna ul. Gorzowska 17a - w ilości 2 500 litrów
Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS DO KOTŁOWNI OLEJOWYCH NA POTRZEBY GRZEWCZE BUDYNKÓW BIUROWYCH
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-8/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 35,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:Zbigniew Szumański – Rejon Żary – telefon (0-68) 363-48-96, 363-48-97 – Z-ca Kierownika Rejonub) w sprawach proceduralnychMagdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 19 PAŹDZIERNIKA 2011 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Część nr 1:PETROL Sp z o.o.ul. 1 Maja 9050-080 Kąty WrocławskieCena oferty: 83 640,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100).Część nr 2:P.H.U.P. „KADIX” Darlena Kaszkowiakul. Gen. Sikorskiego 3764-400 MiędzychódCena oferty: 9 747,75 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 75/100).Uzasadnienie wyboru: Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrane oferty są ofertami z najniższymi cenami spośród wszystkich ofert.Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1: PETROL Sp z o.o., ul. 1 Maja 90, 50-080 Kąty Wrocławskie, Część nr 2: P.H.U.P. „KADIX” Darlena Kaszkowiak, ul. Gen. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód
Cena: Część nr 1: cena netto: 68 000,00 zł cena brutto: 83 640,00 zł Część nr 2: cena netto: 7 925,00 cena brutto: 9 747,75 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1: 02.11.2011r. Część nr 2: 28.10.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 1 Część nr 2: 1
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1: PETROL Sp z o.o., ul. 1 Maja 90, 50-080 Kąty Wrocławskie cena brutto: 83 640,00 zł, Część nr 2: P.H.U.P. „KADIX” Darlena Kaszkowiak, ul. Gen. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód cena brutto: 9 747,75 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1: PETROL Sp z o.o., ul. 1 Maja 90, 50-080 Kąty Wrocławskie cena brutto: 83 640,00 zł, Część nr 2: P.H.U.P. „KADIX” Darlena Kaszkowiak, ul. Gen. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód cena brutto: 9 747,75 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj