Liczba gości: 1142
Data wszczęcia postępowania: 2011-10-12
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: NAPRAWA INSTALACJI URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD STACJI POGODOWYCH ASPG ORAZ SYSTEMÓW KAMEROWYCH ASW1 ZLOKALIZOWANYCH PRZY DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch elementów (zadań): Zadania nr 1, którego przedmiotem jest naprawa już uszkodzonych (uszkodzenia stwierdzone na podstawie okresowych przeglądów) instalacji urządzeń wchodzących w skład stacji pogodowych ASPG oraz systemów kamerowych ASW1 zlokalizowanych przy drogach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Zadania nr 2, którego przedmiotem jest naprawa w przypadku uszkodzenia w trakcie trwania umowy podzespołów stacji pogodowych oraz systemów kamerowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Opis przedmiotu zamówienia: NAPRAWA INSTALACJI URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD STACJI POGODOWYCH ASPG ORAZ SYSTEMÓW KAMEROWYCH ASW1 ZLOKALIZOWANYCH PRZY DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-34/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: - w zakresie zadania nr 1: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy, - w zakresie zadania nr 2: od dnia podpisania umowy do 31-07-2012r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 23,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:- Irmina Jagasyk – telefon (68) 382 42 61 – Starszy Inspektor – Rejon Świebodzinb) w sprawach proceduralnych:- Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 21 PAŹDZIERNIKA 2011 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRAX elektronik
A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j.
ul. Ks. Truszkowskiego 54
31-352 Kraków
Cena: Cena netto: 255 010,11 zł
Cena brutto: 313 662,44 zł
Data udzielenia zamówienia: 15-11-2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: TRAX elektronik
A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j.
ul. Ks. Truszkowskiego 54
31-352 Kraków
Cena brutto: 313 662,44 zł
Oferta z najwyższa ceną: TRAX elektronik
A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j.
ul. Ks. Truszkowskiego 54
31-352 Kraków
Cena brutto: 313 662,44 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj