Liczba gości: 1010
Data wszczęcia postępowania: 2011-10-19
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKIA Oddział w Gdańsku.
Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA PRACOWNIKÓW GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/73/D-8/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby dostawy objęte zamówieniem podstawowym zostały zrealizowane w terminie do dnia 30 grudnia 2011 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 9,90 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach technicznych lub merytorycznych – Krzysztof Bojarski – Starszy Inspektor ds. bhp i p.poż.;
- w sprawach procedury przetargowej – Elżbieta Hajduk – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10, do dnia 28.10.2011 r., do godziny 12:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROCURATOR BHP sp. z o.o.
ul. Polna 140B
Toruń 87-100
Cena: 54 103,40 netto
66 547,18 brutto
Data udzielenia zamówienia: 29/11/2011
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 54 103,40 netto
66 547,18 brutto
Oferta z najwyższa ceną: 54 103,40 netto
66 547,18 brutto
sekretariat_gdańsk@gddkia.gov.pl drukuj