Liczba gości: 1342
Data wszczęcia postępowania: 2011-10-21
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Rejon w Słupsku
ul. Sportowa 28
76-200 Słupsk
Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na terenie działania Rejonów w Człuchowie, Słupsku i Tczewie.
Opis przedmiotu zamówienia: „ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW I CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”
z podziałem na 5 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/77/Z-14/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia 12.12.2011 r. lub od daty podpisania umowy do dnia 30.04.2012 r. dla każdej części zamówienia, z możliwością jego wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
Część Nr 1 – 1 100,00 PLN, (słownie złotych: jeden tysiąc sto 00/100),
Część Nr 2 – 400,00 PLN, (słownie złotych: czterysta 00/100),
Część Nr 3 – 1 500,00 PLN, (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100),
Część Nr 4 – 240,00 PLN, (słownie złotych: dwieście czterdzieści 00/100),
Część Nr 5 – 500,00 PLN, (słownie złotych: pięćset 00/100).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Cena: 12,10 Waluta: PLN
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Alfred Szypen – St. Inspektor ds. Ewidencji Dróg w Rejonie Słupsk,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Jolanta Skubisz-Krupa – Zastępca Kierownika Rejonu.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Słupsku,
ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk,
w pokoju sekretariacie,
w terminie do dnia 01.12.2011 r. do godziny 12 00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie faktyczne unieważnienia Części Nr 2, Nr 3 i Nr 4
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego postępowania kwotę:
• na CZĘŚĆ Nr 2 – 91 143,68 zł brutto.
Cena jedynej złożonej oferty znacznie przewyższa tę kwotę i wynosi 144 596,45 zł brutto.
• na CZĘŚĆ Nr 3 – 330 410,77 zł brutto.
Cena oferty z najniższą ceną znacznie przewyższa tę kwotę i wynosi 449 168,87 zł brutto.
• na CZĘŚĆ Nr 4 – 52 043,90 zł brutto.
Cena jedynej złożonej oferty znacznie przewyższa tę kwotę i wynosi 72 860,86 zł brutto.
Uzasadnienie prawne unieważnienia Części Nr 2, Nr 3 i Nr 4
Podstawa prawna uzasadnienia – art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1
USŁUGI TRANSPORTOWE
„RADEX”
Przemysław Wawryniuk
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 42/4

Część nr 5
Zakład Usług Wielobranżowych
Krzysztof Strzelczyk
82-550 Prabuty
ul. Rypińska 66
Cena: Część nr 1
Cena netto 131 373,00 zł
Podatek VAT 8% 10 509,84 zł
Cena brutto 141 882,84 zł


Część nr 5
Cena netto 105 525,20 zł
Podatek VAT 8% 8 442,02 zł
Cena brutto 113 967,22 zł
Data udzielenia zamówienia: 19.12.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1 - 2
Część nr 5 - 2
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1
Cena netto 131 373,00 zł
Podatek VAT 8% 10 509,84 zł
Cena brutto 141 882,84 zł

Część nr 5
Cena netto 105 525,20 zł
Podatek VAT 8% 8 442,02 zł
Cena brutto 113 967,22 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1
ena netto 145 970,00 zł
Podatek VAT 8% 11 677,60 zł
Cena brutto 157 647,60 zł


Część nr 5
Cena netto 174 662,40 zł
Podatek VAT 8% 13 972,99 zł
Cena brutto 188 635,39 zł
rejon_slupsk@gddkia.gov.pl drukuj