Liczba gości: 949
Data wszczęcia postępowania: 2011-10-21
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Rejon w Słupsku
ul. Sportowa 28,
76-200 Słupsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz wodno-melioracyjnych polegających na ograniczeniu erozji powierzchniowej na obszarze MOP-u przy Obwodnicy Słupska, powstającej w wyniku oddziaływania wód opadowych, powodujących niekontrolowane przemieszczanie się drobnych części poza teren MOP-u. W ramach zamówienia niezbędne będzie wykonanie tarasów na stokach i przegród ziemnych (grobli) oraz wykonanie żywych płotków faszynowych i obsianie roślinami motylkowymi.
Opis przedmiotu zamówienia: „Zabezpieczenie terenu MOP (km 9+100 strona prawa) Obwodnicy Słupska, przed spływem wód opadowych powodujących wypłukiwanie i przenoszenie drobnych części poza teren MOP-u – I etap”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/74/Z-14/WR/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 15.12.2011.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Drogowych
Mieczysław Szarski
ul. Gdyńska 52
76-200 Słupsk
drukuj