Liczba gości: 881
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: „Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) – węzła Karczemki w Gdańsku” – wzmocnienie podłoża wraz z drenażem na odcinku poszerzenia Obwodnicy Trójmiasta (str. P i L), pod drogą zbiorczo rozprowadzającą ZR-lewą oraz drogami łącznikowymi DL-1, DL-2 i DL-4”. Zakres robót będzie obejmował między innymi czynności związane z osuszeniem podłoża robót ziemnych poprzez wykonanie dodatkowego drenażu z rur PCV wraz z urządzeniami towarzyszącymi, usytuowanymi pod rowami odwadniającymi; wymianą gruntu z zagęszczeniem wraz z odwiezieniem na odkład oraz stabilizacją gruntu pod nasyp spoiwem hydraulicznym w ilości około 3,5 %, których wykonanie warunkuje dalsze prowadzenie robót przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej – sposób wzmocnienia dobrany w zależności od uzyskanych parametrów nośności jak i poziomu zwierciadła wody gruntowej. Na tak przygotowanym podłożu, Wykonawca robót przystąpi do wykonania konstrukcji nawierzchni zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym obejmują swoim zakresem następujące odcinki: poszerzenie Obwodnicy Trójmiasta (strona prawa) w km 335+834÷336+100, 336+100 ÷ 336+260, 336+260 ÷ 336+494; poszerzenie Obwodnicy Trójmiasta (strona lewa) 333+170÷333+960, 334+260÷334+600, 334+970÷335+060, 335+215÷335+325, 335+480÷336+000; droga zbiorczo – rozprowadzająca ZR-L (strona lewa) w km 335+215÷335+325, 335+480÷335+620; droga łącznikowa DL-1 w km 0+060÷0+220; droga łącznikowa DL-2 w km 0+330÷0+450; droga łącznikowa DL-4 w km 0+070÷0+110.
Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) – węzła Karczemki w Gdańsku” – wzmocnienie podłoża wraz z drenażem na odcinku poszerzenia Obwodnicy Trójmiasta (str. P i L), pod drogą zbiorczo rozprowadzającą ZR-lewą oraz drogami łącznikowymi DL-1, DL-2 i DL-4
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/75/R-1/WR/2011
Termin realizacji: Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do dnia 30.11.2011 roku
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: mgr inż. Sławomir Rytlewski - Kierownik Projektu Kontraktu pn. „ROZBUDOWA WĘZŁA OT (DK S6) Z UL. KARTUSKĄ (DK 7) – WĘZŁA KARCZEMKI W GDAŃSKU)”.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Cena: wartość netto 1 743 379,32 zł
podatek (VAT 23%) 400 977,24 zł
wartość brutto 2 144 356,56 zł
Data udzielenia zamówienia: 26/10/2011
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj