Liczba gości: 1110
Data wszczęcia postępowania: 2011-10-27
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do siedziby GDDKiA Oddział w Gdańsku bonów towarowych papierowych z nadrukowanymi, widocznymi nominałami oraz z nadrukowaną datą ważności bonów nie krótszą niż 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. Bony towarowe papierowe winny mieć odpowiednie zabezpieczenie.
Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/79/D-1/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 10 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena o wadze - 40 %Liczba placówek realizujących bony na terenie woj. pomorskiego o wadze - 60 %Razem - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5 lub ze strony internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
Opłata (o ile dotyczy) 6,10 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Dorota Sacha - Naczelnik Wydziału Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych;
Elżbieta Hajduk - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 07.11.2011 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sodexo Motivation Solution Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
Cena: 135 028,81 zł
Data udzielenia zamówienia: 18.11.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 134 450,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 135 028,81 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj