Liczba gości: 1000
Data wszczęcia postępowania: 0000-00-00
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dodatkowych obejmujących:
• Wykonanie nasypów z gruntu k≥8m/dobę pomiędzy wykonanym profilem 4% i spodem wzmocnienia 2%, pod poboczem grubości 15cm;
• Ułożenie geotkaniny separacyjnej.
• Ułożenie geosiatki o sztywnych węzłach
2. Roboty budowlane wykonywane będą w zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dodatkowymi oznaczonymi symbolami D – 04.02.01a WARSTWA ODCINAJĄCA Z GEOTKANINY WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM PODŁOŻA i D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA, PRZEDMIAREM ROBÓT, a ponadto obowiązującymi w tym zakresie przepisami i sztuką budowlaną oraz wskazówkami i wytycznymi Kierownika Projektu.
3. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie: do dnia 21.11.2011 roku.
Opis przedmiotu zamówienia: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„Przebudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 22 w m. Miłoradz km 351+870 – 352+350”
– Wykonanie nasypów, ułożenie geotkaniny separacyjnej oraz ułożenie geosiatki”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/78/R-1/WR/2011
Termin realizacji: do dnia 21.11.2011 roku
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: inż. Rajmund Kirszenstein - Kierownik Projektu robót budowlanych „Przebudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Miłoradz km 351+870 – 352+350”
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena: CENA NETTO 90 128,30 zł;
PODATEK VAT 23%: 20 729,51 zł;
CENA BRUTTO: 110 857,81 zł.
Data udzielenia zamówienia: 15/11/2011
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: CENA NETTO 90 128,30 zł;
PODATEK VAT 23%: 20 729,51 zł;
CENA BRUTTO: 110 857,81 zł.
Oferta z najwyższa ceną: CENA NETTO 90 128,30 zł;
PODATEK VAT 23%: 20 729,51 zł;
CENA BRUTTO: 110 857,81 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj