Liczba gości: 729
Data wszczęcia postępowania: 2011-10-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „DOSTAWA MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG DLA REJONÓW PODLEGŁYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
z podziałem na 5 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedzib poszczególnych Obwodów Drogowych w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 w każdym sezonie zimowym po 8 900 Mg piasku o uziarnieniu do 2 mm wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:
1) Rejon w Człuchowie – 1 450 Mg;
2) Rejon w Gdańsku – 3 700 Mg;
3) Rejon w Kościerzynie – 1 000 Mg;
4) Rejon w Słupsku – 1 750 Mg;
5) Rejon w Tczewie – 1 000 Mg.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
CZĘŚĆ Nr 1 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Człuchowie”;
CZĘŚĆ Nr 2 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Gdańsku”;
CZĘŚĆ Nr 3 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Kościerzynie”;
CZĘŚĆ Nr 4 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Słupsku”;
CZĘŚĆ Nr 5 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Tczewie”.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/76/Z-12/2011
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2014 r.
Wadium: nie dotyczy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata 8,10 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku
ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zbigniew Wrzesiński - p.o. Kierownika Rejonu;
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
sekretariat
w terminie do dnia 02.11.2011 r. do godziny 12.00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przdsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Roman Jereczek, Mądrzechowo, ul. Kościerska 5, 77-100 Bytów
Cena: cena umowna netto 41 970,00 zł
podatek VAT 23% 9 653,10 zł
cena umowna brutto 51 623,10 zł
Data udzielenia zamówienia: 23/11/2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 51 623,10 zł
Oferta z najwyższa ceną: 84 870,00 zł
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj