Liczba gości: 1336
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Przedmiot zamówienia: „ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTEM BUDOWLANYM PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
z podziałem na 2 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętem budowlanym typu równiarki, ładowarki i samochody ciężarowe przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Rejonów w: Człuchowie, Gdańsku, Kościerzynie, Słupsku i Tczewie.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/81/Z-13/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby każda część zamówienia realizowana była w okresie czterech sezonów zimowych:
- od dnia 02 stycznia 2012 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2012 r.,
- od dnia 15 października 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.,
- od dnia 15 października 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.,
- od dnia 15 października 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.,
z możliwością jego wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
Wadium: CZĘŚĆ Nr 1 – 5 000,00 zł, CZĘŚĆ Nr 2 – 6 000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.

Cena 9,40 Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę: w sprawach technicznych lub merytorycznych oraz w sprawach procedury przetargowej - inż. Wiesław Repiński – Zastępca Kierownika Rejonu w Kościerzynie.
Miejsce składania ofert: do dnia 20.12.2011 r. do godziny 12 00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Kościerzynie,
ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna,
w pokoju 204 (sekretariat)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część Nr 1
POL-DRÓG Gdańsk Spółka z o.o.
80-051 Gdańsk ul. Sandomierska 35
Część Nr 2
Zakład Usług Wielobranżowych
Krzysztof Strzelczyk
82-550 Prabuty ul. Rypińska 66
Cena: Część Nr 1
netto - 648 040,00 zł
VAT 8% - 51 843,20 zł
brutto - 699 883,20 zł
Część Nr 2
netto - 700 000,00 zł
VAT 8% - 56 000,00 zł
brutto - 756 000,00 zł
Data udzielenia zamówienia: Część Nr 1 - 10 styczeń 2012 r.
Część Nr 2 - 17 styczeń 2012
Liczba otrzymanych ofert: Część Nr 1 - 1 oferta
Część Nr 2 - 2 oferty
Oferta z najniższą ceną: Część Nr 1 - oferta Nr 2
netto - 648 040,00 zł
VAT 8% - 51 843,20 zł
brutto - 699 883,20 zł
Część Nr 2 - oferta Nr 1
netto - 700 000,00 zł
VAT 8% - 56 000,00 zł
brutto - 756 000,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część Nr 2 - oferta Nr 2
netto - 876 000 zł
VAT 8% - 70 080,00 zł
brutto - 946 080,00 zł
rejon_koscierzyna@gddkia.gov.pl drukuj