Liczba gości: 1135
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, a następnie warstwy odsączającej, podbudowy z tłucznia kamiennego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu.
Opis przedmiotu zamówienia: UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ I PLACU MANEWROWEGO DO MAGAZYNU NA SÓL W REJONIE SŁUPSK W M. ŁOSINO
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/82/Z-14/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 14 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Nie dotyczy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 15,53 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Alfred Szypen – Starszy Inspektor ds. Utrzymania Dróg w Rejonie w Słupsku,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Jolanta Skubisz-Krupa – Zastępca Kierownika Rejonu.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Prowadzącego postępowanie na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Słupsku,
ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk,
w sekretariacie,
w terminie do dnia 25.11.2011 r. do godziny 12.00.
Informacja o zebraniu wykonawców: Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FURGES Sp. z o.o., Kończewo, ul. Kolejowa 33, 76-251 Kobylnica
Cena: Cena netto 84 582,88 zł
Podatek VAT 23% 19 454,06 zł
Cena brutto 104 036,94 zł
Data udzielenia zamówienia: 06.12.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 84 582,88 zł
Podatek VAT 23% 19 454,06 zł
Cena brutto 104 036,94 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 110 483,24 zł
Podatek VAT 23% 25 411,15 zł
Cena brutto 135 894,39 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj