Liczba gości: 810
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)”
– Rozbiórka i ponowne wykonanie przepustu P-67”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i ponowne wykonanie przepustu P-67 w km 17+239.92 Południowej Obwodnicy miasta Gdańska. Wykonawca wykonał przepust P-67 Viacon 2,49 x 1,83, długości L=43,4m zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnioną z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, dla wlotu -1,54m i wylotu -2,11m. Sąsiadujący przepust pod istniejącą drogą krajową S7 posiada rzędną wylotu -1,90m. Niezgodność rzędnych będzie powodowała lub może powodować spiętrzenie wody przy wlocie przepustu pod trasą zasadniczą, co w konsekwencji, będzie prowadzić do podtopień okolicznych terenów. Ponieważ przepust ten znajduje się na terenie Żuław Wiślanych, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych, w celu uniknięcia możliwości wystąpienia podtopienia terenów przyległych, zachodzi konieczność rozbiórki wykonanego przepustu melioracyjnego i jego ponowne wykonanie na prawidłowych rzędnych, tak by zapewnić prawidłowe odwodnienie terenu wzdłuż Trasy Zasadniczej i w rejonie węzła Koszwały.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/80/R-1/WR/2011
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm:
1) Bilfinger Berger Budownictwo S.A. - Lider
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa

2) WAKOZ Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 3
84-242 Luzino
Cena: CENA NETTO 467 962,10 zł;
PODATEK VAT 23%: 107 631,28 zł;
CENA BRUTTO: 575 593,38 zł.
Data udzielenia zamówienia: 17/11/2011
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: CENA NETTO 467 962,10 zł;
PODATEK VAT 23%: 107 631,28 zł;
CENA BRUTTO: 575 593,38 zł.
Oferta z najwyższa ceną: CENA NETTO 467 962,10 zł;
PODATEK VAT 23%: 107 631,28 zł;
CENA BRUTTO: 575 593,38 zł.
drukuj