Liczba gości: 1044
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
z podziałem na 2 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do zimowego utrzymania dróg w ilości:
a) dla Części Nr 1 – 3 szt. posypywarek środków chemicznych;
b) dla Części Nr 2 – 3 szt. pługów odśnieżnych lemieszowych.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/85/F-2/2011
Termin realizacji: 28.12.2011 r.
Wadium: Dla Części Nr 1 – 8 000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy);
Dla Części Nr 2 – 3 000 zł (słownie złotych: trzy tysiące).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 7,70 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Andrzej Męczykowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego;
W sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elżbieta Hajduk - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Termin - 22.11.2011 r.; Godz.: 11:00
Miejsce - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: dla części nr 1 i 2 firma OZAMET Sp. z o.o., ul. Sprzętowa 3C, 10-467 Olsztyn
Cena: dla części nr 1 - 337 635,00 zł brutto;
dla części nr 2 - 99 261,00 zł brutto;
Zamawiający informuje, że dla obu części przedmiotowego postępowania zastosował prawo opcji.
Data udzielenia zamówienia: dla części nr 1 i 2 - 30.11.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: dla części nr 1 - 3
dla części nr 2 - 2
Oferta z najniższą ceną: dla części nr 1 - 337 635,00 zł brutto;
dla części nr 2 - 99 261,00 zł brutto;
Oferta z najwyższa ceną: dla części nr 1 - 456 231,60 zł brutto;
dla części nr 2 - 182 655,00 zł brutto;
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj