Liczba gości: 1519
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT !!!
DOSTAWA NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
z podziałem na 2 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowych samochodów osobowych w ilości:
dla CZĘŚCI NR 1 - 4 szt. samochodów osobowych kombi,
dla CZĘŚCI NR 2 – 4 szt. samochodów osobowych kombivan.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/83/F-2/2011
Termin realizacji: 28.12.2011 r.
Wadium: Dla CZĘŚCI NR 1 – 4 000 zł (słownie cztery tysiące zł);
Dla CZĘŚCI NR 2 - 5 000zł (słownie pięć tysięcy zł)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena oferty - 85 %
2. Wielkość zużycia energii - 5 %
3. Wielkość emisji CO2 - 5 %
4. Wysokość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych,
oraz węglowodorów - 5 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 8,90 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Andrzej Męczykowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego;
W sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elżbieta Hajduk - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Termin - 22.11.2011 r.; Godz.: 12:00
Miejsce - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Termin składania ofert: 24.11.2011 r. godz. 12:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: dla części nr 1: INTER AUTO Wiesław Siwek, Pękowice, ul. Jurajska 50B, 32-087 Zielonki
dla części nr 2: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ZDUNEK sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk
Cena: dla części nr 1: 210 143,97 zł brutto
dla części nr 2: 226 800,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: dla obu części: 08.12.2011
Liczba otrzymanych ofert: dla części nr 1: 4
dla części nr 2: 3
Oferta z najniższą ceną: dla części nr 1: 210 143,97 zł brutto
dla części nr 2: 226 800,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: dla części nr 1: 290 476,80 zł brutto
dla części nr 2: 231 732,00 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj