Liczba gości: 1021
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-15
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA I URUCHOMIENIE 1 SZT. FABRYCZNIE NOWEGO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO, KOLOROWEGO (SKANER, DRUKARKA, KOPIARKA)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego (skaner, drukarka, kopiarka) do siedziby GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-9/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy
Wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 23,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Piotr Frątczak– telefon (0-68) 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 23 LISTOPADA 2011 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ Spółka z o. o. ul. Zamkowa 5 65-086 Zielona Góra Cena oferty: 21 790,00 złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą ważną i z najniższą ceną Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ Spółka z o. o.
ul. Zamkowa 5
65-086 Zielona Góra
Cena: Cena netto: 17 715,45 złotych
Cena brutto: 21 790,00 złotych
Data udzielenia zamówienia: 28.11.2011
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ Spółka z o. o.
ul. Zamkowa 5
65-086 Zielona Góra
Cena brutto: 21 790,00 złotych
Oferta z najwyższa ceną: ZAKŁAD TECHNIKI BIUROWEJ „BIUREKS” Spółka z o. o.
ul. Kossaka 98
64-920 Piła
Cena brutto: 29 676,21 złotych
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj