Liczba gości: 1589
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA WĘŹLE DROGOWYM „WYSOKA” DROGI KRAJOWEJ S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA NA ODCINKU OD KM 325+200 DO KM 326+700 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ EKRANÓW ISTNIEJĄCYCH”
Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem obejmują:
a) wykonanie i demontaż tymczasowego ogrodzenia terenu wraz z przygotowaniem terenu (wycinka samosiejek) – 764,0 m2;
b) rozebranie elementów ekranu z pustaków wraz z odwiezieniem i utylizacją – 700,0 m3;
c) rozbiórkę stalowych barier ochronnych – 1 608 m;
d) ułożenie geowłókniny filtracyjnej – 2 944,10 m2;
e) ustawienie barier ochronnych stalowych – 1 600 m;
f) wykonanie ekranów akustycznych – 8 066,20 m2;
g) wykonanie pali wierconych żelbetowych o średnicy 500 mm – 2 118,0 mb;
h) wykonanie izolacji oczepów – 720,90 m2;
i) malowanie elementów betonowych farbami fotokatalitycznymi – 3 krotnie – 1479,80 m2.
Z projektu budowy ekranu akustycznego będącego elementem OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyłącza się odcinek od km 326+030 do km 326+090, w którym wystąpiła kolizja z wybudowanym wcześniej w km 326+059 urządzeniem systemu poboru opłat drogowych (słup bramownicy). Ekran akustyczny na w/w odcinku należy zrealizować na zasadzie „Projektuj i Buduj”, dla którego Wykonawca sporządzi projekt zamienny budowy ekranu akustycznego.
Numer przetargu: GDDKiA-O/gd-ZP/87/Z-12/2011
Termin realizacji: Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a)projektu zamiennego budowy ekranu akustycznego dla prawej strony drogi krajowej S6 od km 326+030 do km 326+090 (dla odcinka wyłączonego z realizacji w ramach przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej) - od dnia podpisania umowy do dnia rozpoczęcia robót budowlanych;
b)robót budowlanych – rozpoczęcie robót od dnia ustania niekorzystnych warunków atmosferycznych, lecz nie później niż w dniu 01.03.2012 r., zakończenie robót do dnia 30.06.2012 r.
Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 387,78 zł
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zbigniew Wrzesiński – p.o. Kierownika Rejonu.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
03/01/2012 godz. 12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj