Liczba gości: 1082
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-23
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA 2 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW PÓŁCIĘZAROWYCH DLA BRYGAD ROBOCZYCH
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 2 szt. fabrycznie nowych samochodów półciężarowych dla brygad roboczych. Miejsce dostawy: Obwód Drogowy Racula, ul. Wierzbowa 6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-12/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 23-12-2011 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena - 85
b) Koszty zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń podczas całego cyklu użytkowania pojazdu - 15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 23,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Piotr Frątczak– telefon (0-68) 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 01 GRUDNIA 2011 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: KIM Sp. z o. o. ul. Świerczewskiego 82 66-200 Świebodzin 1) Cena oferty: 217 975,68 złotych (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), 2) Koszt zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń podczas całego cyklu użytkowania pojazdu wynosi 178 618,32 złotych. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dwa kryteria: cena oferty – 85%; koszty zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń podczas całego cyklu użytkowania pojazdu – 15%). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma najwyższą (spośród ważnych ofert) liczbę punktów wyliczonych na podstawie sumy wszystkich ocen w oparciu o podane kryteria wyboru. Wybrana oferta jest ofertą ważną i jedyną złożoną w postępowaniu, uzyskała więc maksymalna liczbę punktów w obu kryteriach (85 pkt. w kryterium cena oferty i 15 pkt. w kryterium koszty zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń podczas całego cyklu użytkowania pojazdu, łącznie uzyskała 100 pkt. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KIM Sp. z o. o.
ul. Świerczewskiego 82
66-200 Świebodzin
Cena: Cena netto: 177 216,00 złotych
Cena brutto: 217 975,68 złotych
Data udzielenia zamówienia: 08-12-2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: KIM Sp. z o. o.
ul. Świerczewskiego 82
66-200 Świebodzin
Cena brutto: 217 975,68 złotych
Oferta z najwyższa ceną: KIM Sp. z o. o.
ul. Świerczewskiego 82
66-200 Świebodzin
Cena brutto: 217 975,68 złotych
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj