Liczba gości: 1055
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-24
Zamawiający: GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG DLA REJONÓW PODLEGŁYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
z podziałem na 4 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedzib poszczególnych Obwodów Drogowych w każdym sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 po 7 900 Mg piasku o uziarnieniu do 2 mm wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:
1) Rejon w Człuchowie – 1 450 Mg;
2) Rejon w Gdańsku – 3 700 Mg;
3) Rejon w Słupsku – 1 750 Mg;
4) Rejon w Tczewie – 1 000 Mg.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
CZĘŚĆ Nr 1 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Człuchowie”;
CZĘŚĆ Nr 2 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Gdańsku”;
CZĘŚĆ Nr 3 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Słupsku”;
CZĘŚĆ Nr 4 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Tczewie”.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/90/Z-12/2011
Termin realizacji: 6.1. Zamawiający wymaga, aby poszczególne Części zamówienia zostały zrealizowane w terminach:
a) CZĘŚĆ Nr 1 należy realizować każdorazowo na indywidualne zapotrzebowanie Rejonu w Człuchowie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2014 r.;
b) CZĘŚĆ Nr 2 należy realizować każdorazowo na indywidualne zapotrzebowanie Rejonu w Gdańsku od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2014 r.;
c) CZĘŚĆ Nr 3 należy realizować każdorazowo na indywidualne zapotrzebowanie Rejonu w Słupsku od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2014 r.;
d) CZĘŚĆ Nr 4 należy realizować każdorazowo na indywidualne zapotrzebowanie Rejonu w Tczewie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2014 r.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata (o ile dotyczy) 7,90 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku ul. Budowlanych 70.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zbigniew Wrzesiński - p.o. Kierownika Rejonu;
b) w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
02/12/2011 do godz. 12:00
sekretariat
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj