Liczba gości: 1071
Data wszczęcia postępowania: 2011-11-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) – węzła Karczemki w Gdańsku” – Wzmocnienie podłoża wraz z drenażem na odcinku poszerzenia Obwodnicy Trójmiasta (str. L), pod drogą zbiorczo rozprowadzającą ZR-lewą, drogami łącznikowymi DL-1, DL-2 i DL-5 oraz ul. Kartuską (str. L i P – trasa WZ)”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) – węzła Karczemki w Gdańsku” – Wzmocnienie podłoża wraz z drenażem na odcinku poszerzenia Obwodnicy Trójmiasta (str. L), pod drogą zbiorczo- rozprowadzającą ZR-lewą, drogami łącznikowymi DL-1, DL-2 i DL-5 oraz ul. Kartuską (str. L i P – trasa WZ)”. Zakres robót będzie obejmował między innymi czynności związane z osuszeniem podłoża robót ziemnych poprzez wykonanie dodatkowego drenażu z rur PCV wraz z urządzeniami towarzyszącymi, usytuowanymi pod rowami odwadniającymi, wymianą gruntu z zagęszczeniem wraz z odwiezieniem na odkład oraz stabilizacją gruntu pod nasyp spoiwem hydraulicznym w ilości około 3,5 %, których wykonanie warunkuje dalsze prowadzenie robót przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej – sposób wzmocnienia dobrany w zależności od uzyskanych parametrów nośności jak i poziomu zwierciadła wody gruntowej. Na tak przygotowanym podłożu, Wykonawca robót przystąpi do wykonania konstrukcji nawierzchni zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym obejmują swoim zakresem następujące odcinki: poszerzenie Obwodnicy Trójmiasta (strona lewa) 334+600÷334+920, 335+350÷335+480; droga zbiorczo – rozprowadzająca ZR-L (strona lewa) w km 1+120÷1+970; droga łącznikowa DL-1 w km 0+220÷0+420; droga łącznikowa DL-2 w km 0+110÷0+330, 0+440÷0+515; droga łącznikowa DL-5 w km 0+240÷0+530; ul. Kartuska 3+940÷4+070 (str. L i P – trasa WZ).
Numer przetargu: ZP/89/R-1/WR/2011
Termin realizacji: 31.01.2012 r.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Cena: CENA UMOWNA NETTO 1 847 705,98 zł;
PODATEK VAT 23 %: 424 972,38 zł;
CENA UMOWNA BRUTTO: 2 272 678,36 zł
Data udzielenia zamówienia: 01.12.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
drukuj