Liczba gości: 899
Data wszczęcia postępowania: 2011-12-06
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „DOSTAWA MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG DLA REJONÓW PODLEGŁYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
z podziałem na 4 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedzib poszczególnych Obwodów Drogowych w każdym sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 po 7 900 Mg piasku o uziarnieniu do 2 mm wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:
1) Rejon w Człuchowie – 1 450 Mg;
2) Rejon w Gdańsku – 3 700 Mg;
3) Rejon w Słupsku – 1 750 Mg;
4) Rejon w Tczewie – 1 000 Mg.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
CZĘŚĆ Nr 1 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Człuchowie”;
CZĘŚĆ Nr 2 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Gdańsku”;
CZĘŚĆ Nr 3 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Słupsku”;
CZĘŚĆ Nr 4 „Dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg do Obwodów Drogowych Rejonu w Tczewie”.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/94/Z-12/2011
Termin realizacji: do 31.03.2014 r.
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70.
Opłata (o ile dotyczy) 7,90 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku ul. Budowlanych 70.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zbigniew Wrzesiński - p.o. Kierownika Rejonu;
b) w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70,
80-298 Gdańsk,
sekretariat.
16/12/2011 r. do godz. 12:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj