Liczba gości: 1092
Data wszczęcia postępowania: 2011-12-07
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przy dk nr 29 na odcinku od ronda w ciągu drogi krajowej nr 32 do m. Połupin oraz w ciągu drogi krajowej nr 2 w obszarze byłego przejścia granicznego w Świecku o łącznej ilości 161,32 m3, w skład którego wchodzi: lipa, jawor, jesion i sosna w podziale na 2 części.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przy dk nr 29 na odcinku od ronda w ciągu drogi krajowej nr 32 do m. Połupin oraz w ciągu drogi krajowej nr 2 w obszarze byłego przejścia granicznego w Świecku o łącznej ilości 161,32 m3, w skład którego wchodzi: lipa, jawor, jesion i sosna w podziale na 2 części. Szczegółowy wykaz drewna, ilości, cen jednostkowych oraz wartośći netto i brutto określa załącznik nr 1 (Część nr I) i nr 2 (Część nr II). Nie dopuszcza się możliwości dokonania zakupu tylko jednego z podanych gatunków drewna. Sprzedaż dotyczy całości drewna zgodnie z załacznikiem nr 1 (Część nr I) - 43,83 m3 i załacznikiem nr 2 (Część nr II) - 117,49m3
Wadium: Część nr I - 220,00 zł
Część nr II - 565,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego - nr 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Część nr I - Andrzej Kabziński - Obwód Drogowy w Krośnie Odrzańskim - tel. 691 780 015
Część nr II - Czesław Struski - Obwód Drogowy w Rzepinie - tel. 601 780 143
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9, w terminie do dnia 14.12.2011 r. do godz. 11:30
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 14.12.2011 r. o godz. 12:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury:
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Liczba otrzymanych ofert: Część nr I -nie złożono żadnych ofert
Część nr II - nie złożono żadnych ofert
drukuj