Liczba gości: 2140
Data wszczęcia postępowania: 2011-12-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla budowy Obwodnicy Kościerzyny, oznaczenie granic pasa drogowego oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i księgach wieczystych”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ustalenie przebiegu granic, wznowienie znaków granicznych nieruchomości oraz wyznaczenie i stabilizację punktów ujawnionych w ewidencji gruntów, a uprzednio niestabilizowanych, opracowanie map z projektami podziału stanowiącymi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi odszukanie lub wznowienie znaków granicznych granic stanowiących linie rozgraniczające teren inwestycji, oznaczenie granic pasa drogowego znakami PD oraz ujawnienie zmian przedmiotowych i podmiotowych w ewidencji gruntów i księgach wieczystych.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/92/P-3/2011
Termin realizacji: 31/01/2013 (dd/mm/rrrr)
Wadium: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.

Cena 9,80 zł
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Rybicki – Specjalista w Wydziale Nieruchomości;
Elżbieta Hajduk – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Data: 18/01/2012 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych NADIR Sp. z o.o., ul. Rynek 2, 83-340 Sierakowice oraz GEONET Tomasz Kowalski, ul. Piecewska 28B/21, 80-288 Gdańsk
Cena: cena netto 378 100,00 zł,
podatek VAT 23 % 86 963,00 zł,
cena brutto 465 063,00 zł,
Data udzielenia zamówienia: 15.05.2012
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: cena netto 378 100,00 zł,
podatek VAT 23 % 86 963,00 zł,
cena brutto 465 063,00 zł,
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 983 250,00 zł
Podatek VAT 23% 226 147,50 zł
Cena brutto 1 209 397,50 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj