Liczba gości: 1755
Data wszczęcia postępowania: 2011-12-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Przedmiot zamówienia: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
ROZBUDOWY MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21
NA RZ. SŁUPIA W M. BYDLINO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z mapą do celów projektowych, badaniami geologicznymi, materiałami do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi (szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót) oraz kosztorysem inwestorskim dla rozbudowy mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 w km 68+140 (km orientacyjny) na rzeką Słupia w miejscowości Bydlino. Oprócz mostu zasadniczego, na czas rozbiórki mostu istniejącego i budowy nowego obiektu, w celu zapewnienia ciągłości ruchu publicznego (samochodowego i pieszego) w ciągu drogi krajowej nr 21, przedmiotem zamówienia jest również zaprojektowanie mostu tymczasowego z niezbędnymi dojazdami, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie mostu istniejącego.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/95/P-2/2011
Termin realizacji: 13 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Wadium: 5 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 102,40 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Łukasz Michalski Specjalista w Wydziale Dokumentacji.
W sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elżbieta Hajduk - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 28.12.2011 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań
Cena: 275 028,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 13.02.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 11
Oferta z najniższą ceną: 170 724,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 682 280,74 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj