Liczba gości: 3189
Data wszczęcia postępowania: 2011-12-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Przedmiot zamówienia: Wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla budowy Obwodnicy Malborka, oznaczenie granic pasa drogowego oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i księgach wieczystych
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ustalenie przebiegu granic, wznowienie znaków granicznych nieruchomości oraz wyznaczenie i stabilizację punktów ujawnionych w ewidencji gruntów, a uprzednio niestabilizowanych, opracowanie map z projektami podziału stanowiącymi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi odszukanie lub wznowienie znaków granicznych granic stanowiących linie rozgraniczające teren inwestycji, oznaczenie granic pasa drogowego znakami PD oraz ujawnienie zmian przedmiotowych i podmiotowych w ewidencji gruntów i księgach wieczystych.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/96/P-3/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby elementy zamówienia zostały zrealizowane od 24.02.2012 r. lub od dnia podpisania umowy do następujących terminów:
I. ETAP 1: Wykonanie map z projektami podziału nieruchomości:
a) w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy należy wykonać czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi wraz ze wznowieniem zniszczonych lub uszkodzonych znaków granicznych oraz wyznaczeniem i stabilizacją trwałą punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów, a uprzednio niestabilizowanych;
b) w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy i otrzymania od Zamawiającego „opracowania mapy granic pasa drogowego” należy wykonać mapy z projektami podziału nieruchomości i uzyskać klauzulę właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
II. ETAP 2: w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna należy wykonać wyznaczenie i stabilizację granic działek stanowiących linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenie granic pasa drogowego.
III. ETAP 3: w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna należy złożyć wnioski w celu ujawnienia w ewidencji gruntów i księgach wieczystych Skarbu Państwa jako właściciela przejętych na podstawie decyzji ZRID nieruchomości oraz trwałego zarządu GDDKiA.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia został ustalony na dzień 15.02.2013 r. z zastrzeżeniem, iż może on ulec zmianie, gdyż jest zależny od daty, w której decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Wadium: W wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Cena: 9,80 zł
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach technicznych i merytorycznych - Stanisław Rybicki - Specjalista w Wydziale Nieruchomości;
- w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elżbieta Hajduk - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 25.01.2012 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Data udzielenia zamówienia: 29-03-2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 348 750,00 zł
Podatek VAT 23% 80 212,50 zł
Cena brutto 428 962,50 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 591 500,00 zł
Podatek VAT 23% 136 045,00 zł
Cena brutto 727 545,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj