Liczba gości: 6890
Data wszczęcia postępowania: 2011-12-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę:
Zadanie I - obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła Suwałki Południe (dawny w. Lotnisko) do włączenia do istn. dk 8 w rejonie miejscowości Szwajcaria.
Zadanie II – połączenia istniejącej drogi krajowej Nr 8 z węzłem „Suwałki Południe” (dawny węzeł Lotnisko)
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę:
Zadanie I - obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła Suwałki Południe (dawny w. Lotnisko) do włączenia do istn. dk 8 w rejonie miejscowości Szwajcaria.
Zadanie II – połączenia istniejącej drogi krajowej Nr 8 z węzłem „Suwałki Południe” (dawny węzeł Lotnisko)
Numer przetargu: 6/DP/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie
Zadanie I - 17 miesięcy (z wyłączeniem okresu na zatwierdzenie koncepcji przez ZOPI i KOPI) od podpisania umowy
Zadanie II - 10 miesięcy od podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
43 000,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostepna na stronie internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego - pokój 214 - wersja papierowa
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Anna Okulewicz – procedura przetargowa, tel. 85 664 58 37
Pani Grażyna Purta – opis przedmiotu zamówienia, tel. 85 664 58 42
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa nr 2, w pokoju nr 104, w terminie do 02.02.2012 roku, do godziny 09.50.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Oferty powinny być złożone w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa nr 2, w pokoju nr 104, w terminie do 20.02.2012 roku, do godziny 09.50.

Otwarcie ofert nastąpi w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 2, w pokoju nr 1 (sala konferencyjna), w dniu 20.02.2012 r., o godzinie 10.00.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transprojekt Gdański Sp. z o.o
ul. Partyzantów 72 A
80-254 Gdańsk
Cena: 1 766 323,05 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 23/05/2012
Liczba otrzymanych ofert: 12
Oferta z najniższą ceną: EGIS POLAND Sp. z o.o.- Pełnomocnik Konsorcjum
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
WBP Zabrze Sp. z o.o. – Mocodawca
ul. Pawliczka 25
41-800 Zabrze
1 463 700,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Konsorcjum:
DRO- KONSULT Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
ul. Ołówkowa 7A
03-001 Warszawa

GETINSA INGENIERIA S.L.
C/ Ramon de Aguinaga 8
28 028 Madryt
Hiszpania
4 893 226,59 zł brutto
aokulewicz@gddkia.gov.pl drukuj