Liczba gości: 918
Data wszczęcia postępowania: 2011-12-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK
Przedmiot zamówienia: „ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW I CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”
z podziałem na 3 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w Rejonach: w Człuchowie i Słupsku.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/97/Z-14/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2012 r. dla każdej części zamówienia, z możliwością jego wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 28
Opłata (o ile dotyczy) 10,90 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Słupsku przy ul. Sportowej 28.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Alfred Szypen – Starszy Inspektor ds. Utrzymania Dróg w Rejonie w Słupsku,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Jolanta Skubisz-Krupa – Zastępca Kierownika Rejonu.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Słupsku,
ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk,
w sekretariacie,
w terminie do dnia 02.01.2012 r. do godziny 12:00.
Informacja o zebraniu wykonawców: Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Liczba otrzymanych ofert: Część Nr 1 - 0
Część Nr 2 - 0
Część Nr 3 - 1
Oferta z najniższą ceną: Część Nr 3
cena netto 67 463,60 zł
podatek VAT 8% 5 397,09 zł
cena brutto 72 860,69 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część Nr 3
cena netto 67 463,60 zł
podatek VAT 8% 5 397,09 zł
cena brutto 72 860,69 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj