Liczba gości: 1113
Data wszczęcia postępowania: 2012-01-03
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
69-100 Słubice, ul. Krótka 7
tel. 095-759-25-50; fax: 095-759-25-59
REGON: 017511575-00090
NIP: 929-011-65-88
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z podcinki drzew roznących wzdłuż drogi krajowej nr 29 oraz 31
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z podcinki drzew roznących wzdłuż drogi krajowej nr 29 oraz 31
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z13-2713/2-2/2011
Wadium: Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 500 zł.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Oddziału w Zielonej Górze nr 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005 z dopiskiem „Wadium na zakup drewna pochodzącego z wycinki oraz podcinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 29 i 31„
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Wanda Horoszkiewicz- tel. 095-759-25-62
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 11 (sekretariat Rejonu) - w terminie do 17 stycznia 2012r., do godz. 09:50
Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 01 (pokój Kierownika Rejonu) - w dniu 17 stycznia 2012r., do godz. 10:00
Informacja o zebraniu wykonawców: nie przewiduje się
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ: nie przewiduje się
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Nie wpłynęła żadna oferta.
    drukuj