Liczba gości: 7814
Data wszczęcia postępowania: 2012-01-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY – KAZIMIERZOWO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 klasy technicznej S o przekroju 2x2.
Projektowany odcinek drogi ekspresowej S7 zaczyna się w miejscowości Koszwały i dowiązany jest do Południowej Obwodnicy Gdańska, a kończy się w miejscowości Kazimierzowo i dowiązany jest do obwodnicy Elbląga.
Z projektowania wyłączona jest część istniejącego odcinka dwujezdniowej Obwodnicy Nowego Dworu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 7, w zakresie przedstawionym w koncepcji programowej. Dla ww. odcinka należy jednak wykonać dokumentację projektową w zakresie odnowy nawierzchni.
Długość projektowanego odcinka drogi ekspresowej S7 wynosi ok. 40 km.
Planowane przedsięwzięcie podzielone zostało na 2 etapy:
• etap I – droga S7 o przekroju dwujezdniowym dwupasowym, inwestycja obecnie przygotowywana,
• etap II docelowy - droga S7 o przekroju dwujezdniowym trzypasowym, realizacja w przyszłości.
Wszelkie rozwiązania projektowe w etapie I należy przyjmować w sposób umożliwiający w przyszłości rozbudowę przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S7 do przekroju 2x3.
W ramach inwestycji (etap I) należy zaprojektować:
• dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej od km około 17+172 do km około 57+108 (z wyłączeniem części istniejącego odcinka dwujezdniowej Obwodnicy Nowego Dworu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 7),
• cztery węzły drogowe: „Cedry Małe”, „Dworek”, „Ryki” i „Elbląg – Zachód”,
• obwód utrzymania drogi ekspresowej (OUS) z budynkiem administracyjnym, magazynem soli i innymi budynkami towarzyszącymi,
• wykonanie robót ziemnych, odwodnienia i doprowadzenie sieci infrastruktury technicznej dla dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOP) rodzaju III,
• przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z drogą ekspresową,
• budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej,
• budowę mostu na rzece Wiśle dla jezdni północnej drogi ekspresowej (przekrój docelowy) oraz dostosowanie istniejącego mostu na rzece Wiśle w m. Kiezmark do wymagań drogi ekspresowej (jezdnia południowa),
• budowę mostów na rzece Nogat i kanale Linawa w ciągu drogi ekspresowej (przekrój docelowy),
• budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej (przekrój docelowy),
• budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów (wykonywane będą dla docelowego przekroju drogi ekspresowej),
• budowę tuneli dla ruchu pieszego i rowerowego pod drogą ekspresową,
• budowę przepustów pod drogą ekspresową i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami,
• budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową;
• budowę oświetlenia drogowego,
• budowę kanalizacji teletechnicznej,
• budowę systemu odwodnienia drogi ekspresowej, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,
• realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa i izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne,
• budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych,
• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i sieci telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych,
• wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
• dostosowanie istniejących odcinków drogi krajowej nr 7 do nowych warunków ruchu, w tym przekroju poprzecznego istniejących odcinków drogi krajowej, zastąpionych nowo budowaną drogą ekspresową, pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz przyszłymi zarządcami tych odcinków drogi,
• odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 7 na odcinku Obwodnicy Nowego Dworu Gdańskiego.
Docelowo (II etap) zakłada się dobudowę trzeciego pasa ruchu do wewnątrz korony drogi ekspresowej wraz m.in. z budową mostu na rzece Wiśle dla jezdni południowej drogi ekspresowej. Roboty ziemne, obiekty inżynierskie, elementy odwodnienia drogi należy wykonać w układzie docelowym.
Nadto w zakres zamówienia wchodzi przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/01/P-2/2012
Termin realizacji: Szacuje się, iż okres wykonania Umowy wyniesie 68 miesięcy. Na okres ten składa się:
- 20 miesięcy – wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań Projektowych;
- 6 miesięcy procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
- 42 miesiące określone w ust. 6;
Okres 68 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
34 951,00 PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku, numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jarosław Sobolewski – Kierownik Projektu w Wydziale Dokumentacji;
Elżbieta Hajduk – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Data: 12/03/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72 A, 80-254 Gdańsk
Cena: 6 408 903,90 zł netto
7 882 951,80 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 06.06.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: 6 408 903,90 zł netto
7 882 951,80 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 17 060 385,00 zł netto
20 984 273,55 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj