Liczba gości: 1123
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM I LABORATORIUM DROGOWYM W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na codziennym sprzątaniu (w dni powszednie) pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym i Laboratorium Drogowym w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na łącznej powierzchni 2 029,74 m2 oraz wykonywaniem okresowo czynności polegających na: maszynowym czyszczeniu wykładzin o powierzchni 668 m2; czyszczeniu tapicerowanych krzeseł i forteli 298 szt.; czyszczeniu kratek i okapów wentylacyjnych 72 szt.; myciu opraw oświetleniowych 229 szt.; myciu okien 337 m2; myciu żaluzji poziomych 347,52 m2; praniu żaluzji pionowych 58,55 m2; praniu firan 15 kg oraz wykonywaniu 3-warstwowej polimeryzacji wykładziny z tarrketu 720,40 m2.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/02/F-2/2012
Termin realizacji: Od dnia 20.02.2012 roku lub od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 roku
Wadium: 10 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 9,30 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i merytorycznych – Ewa Bladzikowska – Starszy Technik Biurowy w Wydziale Administracji i Zaplecza Technicznego;
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Elżbieta Hajduk - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 10.02.2012 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CLAR SYSTEM S.A.
ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań
Cena: Cena netto 179 148,48 zł
Podatek VAT % 41 204,15 zł
Cena brutto 220 352,63 zł
Data udzielenia zamówienia: 29.02.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 179 148,48 zł
Podatek VAT % 41 204,15 zł
Cena brutto 220 352,63 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 276 257,21 zł
Podatek VAT % 63 539,16 zł
Cena brutto 339 796,37 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj