Liczba gości: 1791
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: ROBOTY BUDOWLANE NA TRZECH WIADUKTACH:
1.WA-3 NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DROGI S3, W KM 288+047, W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA,
2.NAD DROGĄ NR S3, W KM 275+748, W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYKOWO,
3.NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DK NR 32, W KM 59+897,
W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: ROBOTY BUDOWLANE NA TRZECH WIADUKTACH:
1.WA-3 NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DROGI S3, W KM 288+047, W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA,
2.NAD DROGĄ NR S3, W KM 275+748, W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYKOWO,
3.NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU DK NR 32, W KM 59+897,
W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA GÓRA.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-1/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 67 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 563,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) w sprawach merytorycznych:
- Elżbieta Skrzypczak – telefon (68) 325 53 13 wew. 244 – Wydział Mostów.

b) w sprawach proceduralnych
- Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 24-02-2012 r., do godziny 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 7 złożona przez: Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o. ul. Lotników 3, 65 – 714 Zielona Góra z ceną brutto 3 804 565,52 złotych (słownie złotych: trzy miliony osiemset cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 52/100).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.
ul. Lotników 3, 65 – 714 Zielona Góra
Cena: brutto 3 804 565,52 złotych
Data udzielenia zamówienia: 19.03.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: brutto 3 804 565,52 złotych
Oferta z najwyższa ceną: brutto 5 866 018,03 złotych
drukuj