Liczba gości: 1308
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-14
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.) do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, w okresie 20 miesięcy, w taryfie C11, B11, C12a, C12b, C21, B22. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie energii: około 1502 MWh. Podstawą rozliczenia będzie faktyczne zużycie energii według wskazań licznika. Sprzedawca musi posiadać obowiązującą umowę tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: ENEA Operator Sp. z o. o. w Poznaniu (dalej OSD), na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich wyszczególnionych obiektów Zamawiającego. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.)
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-1/2012
Termin realizacji: Realizacja zamówienia przewidywana jest sukcesywnie w okresie od dnia 01-05-2012 r. do 31-12-2013 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w §2 ust. 5 projektu umowy (ceny oferty) – w zależności od tego która okoliczność wystąpi wcześniej
Wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 34,20 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Piotr Frątczak– telefon (0-68) 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 27 LUTEGO 2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: ENERGA - OBRÓT S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk. Cena oferty: 499 848,15 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych piętnaście groszy). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą ważną i z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGA - OBRÓT S.A.,
ul. Mikołaja Reja 29,
80-870 Gdańsk
Cena: Cena netto: 406 380,61 zł
Cena brutto: 499 848,15 złotych
Data udzielenia zamówienia: 23-03-2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: ENERGA - OBRÓT S.A.,
ul. Mikołaja Reja 29,
80-870 Gdańsk
Cena brutto: 499 848,15 złotych
Oferta z najwyższa ceną: ENEA S.A.,
ul. Górecka 1
60-201 Poznań
Cena brutto: 571 438,55 złotych
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj