Liczba gości: 1419
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-15
Zamawiający: GDDKiA Oddział Zielona Góra
Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp ul. Kostrzyńska 4a
95 7228446 95 7223809
Przedmiot zamówienia: Sorzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 3, 22, 24.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 3, 22, 24.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418k/01/2012
Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: Zadanie nr 1- 70 zł
zadanie nr 2 - 1000 zł
zadanie nr 3 - 300 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Na stronie internetowej zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział Zielona Góra
66-400 Gorzów Wlkp ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 27 do dnia 29.02.2012 do godziny 8 45
Informacja o zebraniu wykonawców: zamawiajacy nie przewiduje zebrania wykonawców
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: -
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Nie wpłyneła żadna oferta na zakup drewna.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: -
  Cena: -
  Data udzielenia zamówienia: -
  Liczba otrzymanych ofert: -
  Oferta z najniższą ceną: -
  Oferta z najwyższa ceną: -
  bkonieczna@dggkia.gov.pl drukuj