Liczba gości: 1689
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: REMONT – ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont lub odnowę nawierzchni dróg krajowych przy użyciu betonu asfaltowego lub mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, o powierzchni remontu w jednym miejscu nie mniejszej niż 1 500 m2 na łącznej powierzchni 265 000 m2.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/06/Z-15/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 01 kwietnia 2012 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 r. lub do wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.
Wadium: 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon Tczew, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata 37,20 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Rajmund Kirszenstein – Z-ca Kierownika w Rejonie w Tczewie.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Tczewie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, pokój nr 13.
Data: 06/03/2012 Godzina: 12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena: Cena netto: 16 482 357,27 zł
Podatek Vat 23%: 3 790 942,17 zł
Cena brutto: 20 273 299,44 zł
Data udzielenia zamówienia: 26/03/2012
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 16 482 357,27 zł
Podatek Vat 23%: 3 790 942,17 zł
Cena brutto: 20 273 299,44 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 20 231 525,00 zł
Podatek Vat 23%: 4 653 250,75 zł
Cena brutto: 24 884 775,75 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj