Liczba gości: 1048
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-20
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK (TUSZE, TONERY, TAŚMY BARWIĄCE) ORAZ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH (MYSZY, NOŚNIKI, PAMIĘCI USB, DYSKI) DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD (GDDKiA) ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 31, fabrycznie nowych (nieregenerowanych), oryginalnych, oryginalnie zapakowanych materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm barwiących) do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów oraz fabrycznie nowych urządzeń komputerowych (myszy, nośniki, pamięci USB, dyski) według wykazu asortymentowo-ilościowego zamieszczonego w SIWZ.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284D-3/2012
Termin realizacji: Realizacja zamówienia przewidywana jest sukcesywnie w okresie 24 m-cy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wymienionej w §2 ust. 5 projektu umowy (ceny oferty) – w zależności od tego która okoliczność wystąpi wcześniej
Wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł PLN (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 23,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Piotr Frątczak– telefon (0-68) 325 53 13 wew. 210 – Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego
b) w sprawach proceduralnych:
Agnieszka Kuświk – Tel. (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 01 MARCA 2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski ul. Fabryczna 15 85-741 Bydgoszcz Cena oferty: 143 185,02 złotych (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych dwa grosze). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - będzie ofertą nieodrzuconą zawierającą najniższą cenę. Wybrana oferta jest ofertą ważną i z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
MULTIKOM Adam Papierski
ul. Fabryczna 15
85-741 Bydgoszcz
Cena: Cena brutto: 143 185,02 złotych (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych dwa grosze).
Data udzielenia zamówienia: 30-03-2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
MULTIKOM Adam Papierski
ul. Fabryczna 15
85-741 Bydgoszcz
Cena brutto: 143 185,02 złotych
Oferta z najwyższa ceną: GALAXY Jacek Michalski
ul. Fabryczna 13/1
65-410 Zielona Góra
Cena brutto: 328 405,07 złotych
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj