Liczba gości: 1119
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie
ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów
Przedmiot zamówienia: wynajem budynku użytkowego na parkingu
samochodowym w m. Tchórzew
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem najmu jest budynek użytkowy parterowy o powierzchni 133, l 1m2 położony na
parkingu samochodowym w m. Tchórzew przy drodze krajowej nr.19 Białystok-Lublin-
Rzeszów.
Numer przetargu: GDDKiA O/LU-Z-13/Tchórzew/2012
Termin realizacji: wynajem na 3 lata od daty podpisania umowy
Wadium: nie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100% ( najwyższa)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Adam Janeczek ,tel. 081 854-27-07
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie
ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów,pok nr 4 dn. 27.02.2012 godz.9.00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie
ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów, pok nr 4 dn. 27.02.2012 godz.9.15
Zakres przetargu: dzierżawa
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: zapytanie o cenę
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: unieważniono na podstawie art.93 pkt. 1 ust.1 Prawa Zamowień Publicznych nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odzruceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: nie wpłynęła żadna oferta
    lubartow@gddkia.gov.pl drukuj