Liczba gości: 1841
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-28
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ BUDOWLANĄ POD NAZWĄ: BUDOWA LABORATORIUM DROGOWEGO DLA ODDZIAŁU GDDKIA
W ZIELONEJ GÓRZE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ BUDOWLANĄ POD NAZWĄ: BUDOWA LABORATORIUM DROGOWEGO DLA ODDZIAŁU GDDKIA W ZIELONEJ GÓRZE.
Lokalizacja inwestycji: Laboratorium drogowe w Raculi, ul. Wierzbowa 6, 66 – 004 Racula.
Niniejsze zadanie obejmuje nadzór nad inwestycją budowlaną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, na który składa się wykonawstwo w następujących branżach:
- branża konstrukcyjno-budowlana
- branża teletechniczna
-branża sanitarna (instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacja i klimatyzacja, gaz i sprężone powietrze)
- branża elektroenergetyczna.
W zakres inwestycji: Budowa laboratorium drogowego dla Oddziału GDDKiA
w Zielonej Górze wchodzą:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- wykonanie ścian fundamentowych,
- wykonanie hydroizolacji,
- murowanie ścian konstrukcyjnych nadziemnych,
- wykonanie stropów i konstrukcji żelbetowych,
- wykonanie konstrukcji stalowych,
- roboty pokrywcze,
- roboty wykończeniowe,
- roboty elewacyjne,
- nawierzchnie drogowe,
- zagospodarowanie terenu.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-4/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie: 42 miesiące od rozpoczęcia robót, w tym:
- 18 miesięcy, w tym 1 miesiąc na rozliczenie zadania;
- 24 miesiące nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.
Przewidywany termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia: maj 2012 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl
Cena SIWZ - 40,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Grzegorz Kaliszewski – telefon (68) 325 53 13 wew. 245 – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji.
b) w sprawach proceduralnych:
Urszula Abramczyk – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4 parter, w terminie do dnia 12 MARCA 2012 r. do godz. 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej „ustawa PZP”) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 111/307 66-400 Gorzów Wlkp. z ceną brutto 103.320,00 złotych (słownie złotych: sto trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych 00/100). Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 14.1. Tomu I SIWZ (IDW) – cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00, łączna punktacja 100,00 punktów obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w pkt. 14.2 Tomu I SIWZ (IDW).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” sp. z o.o.
Ul. Sikorskiego 111/307
66-400 Gorzów Wlkp.
Cena: brutto: 103.320,00 złotych
Data udzielenia zamówienia: 23-04-2012
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: brutto: 94 464,00 PLN (oferta odrzucona)
Oferta z najwyższa ceną: brutto: 228 780,00 PLN
drukuj