Liczba gości: 738
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdansk
Przedmiot zamówienia: „ROBOTY BUDOWLANE DODATKOWE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA) –
przebudowa systemu melioracyjnego Żuław Gdańskich – budowa przepustów fi 600 z rur GRP, rowu R-G 1.1 oraz przepustów fi 400”
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy systemu melioracyjnego Żuław Gdańskich zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, opracowaną przez TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o., ul. Partyzantów 72 A, 80-254 Gdańsk.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/05/R-1/WR/2012
Termin realizacji: do dnia 15.07.2012 roku
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Kierownik Projektu - Aleksander Mania;
Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych - Magdalena Czechowska
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj