Liczba gości: 1807
Data wszczęcia postępowania: 2012-02-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31
e-mail: ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl;
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 27
NA ODCINKU NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI - ZIELONA GÓRA
OD KM 41+700 DO KM 43+750
Opis przedmiotu zamówienia: REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 27
NA ODCINKU NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI - ZIELONA GÓRA
OD KM 41+700 DO KM 43+750
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-2/2012
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: od dnia podpisania umowy do 30-09-2012 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 63 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lub odpłatnie. Cena 380,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji jej cena zwiększy się o koszt wysyłki ( wniosek o SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP ).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
- Grzegorz Kaliszewski - telefon (68) 325 53 13 wew. 245 - Wydział Realizacji Inwestycji
- Grzegorz Krzysztofik - telefon (68) 325 53 13 wew. 253 - Wydział Realizacji Inwestycji

w sprawach proceduralnych:
- Małgorzata Głąbowska - telefon (68) 325 53 13 wew. 232 - Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4, parter
w terminie do 16-03-2012 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej „ustawa PZP”) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 4 złożona przez: STRABAG sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków z ceną brutto 2 975 901,66 złotych (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden złotych 66/100). Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 14.1. Tomu I SIWZ (IDW) – cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00, łączna punktacja 100,00 punktów obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w pkt. 14.2 Tomu I SIWZ (IDW).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena: brutto 2 975 901,66 złotych
Data udzielenia zamówienia: 13-04-2012
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: brutto 2 975 901,66 złotych
Oferta z najwyższa ceną: brutto 3 176 945,84 złotych
drukuj