Liczba gości: 1363
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów
Przedmiot zamówienia: REMONT OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z podziałem na 5 Części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a) CZĘŚĆ Nr 1 Remont oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Człuchowie,
b) CZĘŚĆ Nr 2 Remont oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Gdańsku,
c) CZĘŚĆ Nr 3 Remont oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kościerzynie,
d) CZĘŚĆ Nr 4 Remont oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Słupsku,
e) CZĘŚĆ Nr 5 Remont oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Tczewie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
- usunięcie poziomego oznakowania cienkowarstwowego,
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- usunięcie poziomego oznakowania grubowarstwowego,
- zamocowanie punktowego elementu odblaskowego,
- usunięcie uszkodzonego elementu odblaskowego.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/07/Z-11/2012
Termin realizacji: data rozpoczęcia: od dnia 01.04.2012 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2012 r. oraz od dnia 01.04.2013 r. do dnia 31.10.2013 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
CZĘŚĆ Nr 1 - 24 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące),
CZĘŚĆ Nr 2 – 65 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy),
CZĘŚĆ Nr 3 – 45 000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy),
CZĘŚĆ Nr 4 – 60 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy),
CZĘŚĆ Nr 5 – 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa oferty.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższ cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 17,80 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1a. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zenon Ciszewski - Kierownik Rejonu w Człuchowie,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Monika Wójcik – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Człuchowie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1a, sekretariat.
22/03/2012 godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część Nr 1 - Firma HUNTER Joanna Łowińska, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań,
Część Nr 2 - Konsorcjum firm: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD SA – Lider, ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o., ul. Łódzka 247D, 25-655 Kielce oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska,
Część Nr 3 - Konsorcjum firm: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD SA – Lider, ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o., ul. Łódzka 247D, 25-655 Kielce oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska,
Część Nr 4 - Konsorcjum firm: GRAWIL Sp. z o.o. - Lider, ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek, PLANETA Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe DROGPOL Sp. z o.o., ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj,
Część Nr 5 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych VIA spółka z o.o., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21, 87-300 Brodnica.
Cena: Część 1 - netto 942 600,00 zł, podatek VAT 23% 216 798,00 zł, brutto 1 159 398,00 zł,
Część 2 - netto 2 312 202,00 zł, podatek VAT 23% 531 806,46 zł, brutto 2 844 008,46 zł,
Część 3 - netto 1 504 120,00 zł, podatek VAT 23% 345 947,60 zł, brutto 1 850 067,60 zł,
Część 4 - netto 2 257 140,00 zł, podatek VAT 23% 519 142,20 zł, brutto 2 776 282,20 zł.
Część 5 - netto 1 621 781,25 zł, podatek VAT 23% 373 009,69 zł, brutto 1 994 790,94 zł.
Data udzielenia zamówienia: Część Nr 1 - 25.04.2012 r.,
Część Nr 2 - 25.04.2012 r.,
Część Nr 3 - 25.04.2012 r.,
Część Nr 4 - 25.04.2012 r.,
Część Nr 5 - 25.04.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część Nr 1 - 1,
Część Nr 2 - 1,
Część Nr 3 - 1,
Część Nr 4 - 2,
Część Nr 5 - 2.
Oferta z najniższą ceną: Część Nr 1 - oferta nr 2, brutto 1 159 398,00 zł,
Część Nr 2 - oferta nr 1, brutto 2 844 008,46 zł,
Część Nr 3 - oferta nr 1, brutto 1 850 067,60 zł,
Część Nr 4 - oferta nr 3, brutto 2 776 282,20 zł,
Część Nr 5 - oferta nr 5, brutto 1 994 790,94 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Część Nr 1 - oferta nr 2, brutto 1 159 398,00 zł,
Część Nr 2 - oferta nr 1, brutto 2 844 008,46 zł,
Część Nr 3 - oferta nr 1, brutto 1 850 067,60 zł,
Część Nr 4 - oferta nr 3, brutto 2 776 282,20 zł,
Część Nr 5 - oferta nr 5, brutto 2 403 715,20 zł.
rejon_czluchow@gddkia.gov.pl drukuj