Liczba gości: 773
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego:
„BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)”
– korekta niwelety drogi na wiadukcie WD-1 i dojazdach do obiektu”
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie korekty niwelety drogi na wiadukcie WD-1 i dojazdach do obiektu.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd–ZP/08/R-1/WR/2012
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Kinga Gierlach - Kierownik Projektu w Wydziale Realizacji;
Magdalena Czechowska - Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Załączniki:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj